Mata kuliah ISBD menjelaskan tentang hakikat mata kuliah ISBD, manusia sebagai makhluk yang berbudaya, manusia sebagai individu dan makhluk sosial, manusia dalam ranah peradaban, manusia dalam keberagaman dan kesetaraan, manusia dalam kaitan dengan nilai; moral; dan hukum, manusia dalam kaitan sains; teknologi dan seni, serta manusia dalam keberpihakannya terhadap lingkungan.