Matakuliah Botani Umum mempelajari tentang  morfologi akar, batang, daun, bunga, buah dan biji, morfologi eksternal dan internal tumbuhan, morfologi tumbuhan monokotil dan dikotil, tumbuhan angiospermai dan gimnospermai, absisi pada organ tumbuhan, bentuk-bentuk modifikasi organ pada tumbuhan, taxonomi tumbuhan/klasifikasi tumbuhan dan evolusi tumbuhan.


(Ir. Shirly S. Oematan, MS dan Ir. Titik Sri Harini, MP)